เนื่องจากวันที่ ๗ พฤษภาคม ๔๗ ที่ผ่านมา
เป็นวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ภาพลายเส้นที่เห็นต่อไปนี้ เป็น
ภาพที่นายชวน หลีกภัย ได้เขียนในระหว่างพิธี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 
ฺวันพืชมงคล (๑๕ พ.ค.๔๓)
สนามหลวงกลางสายฝน
 
พราหมณ์ถือภัตตาหาร
 
พราหมณ์ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
(สนามหลวง)
 
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
น.ส.รัชนีพร
เข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่น
 
ตากล้องรอถ่าย วันพืชมงคล
 
กลางสายฝนวันพืชมงคล
 
ให้พระโคเลือกกิน
 
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
สนามหลวง


ที่ตั้ง : 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-4042, 0-2278-5327, 0-2270-1683 โทรสาร : 0-2279-6086
e-mail:admin@democrat.or.th