นายชวน หลีกภัย

เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2481 ต.ท้ายพรุ อ.เมือง จ.ตรัง


ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา
เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรม และปฏิมากรรม
อุดมศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2505
เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2528
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2536
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2541
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2542


ตำแหน่งหน้าที่การงาน (ด้านการเมืองและอื่น ๆ)
ทนายความ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยแรก) พ.ศ. 2512
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค.2535)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย.2535)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค.2538)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย.2539)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค.2544)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524
รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525-2526
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526-2529
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529-2531
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531-2532
รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 - 26 ส.ค.2533
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.-ธ.ค.2533)
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 (23 ก.ย.2535 - 20 ก.ค.2538)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค.2538)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค.2539)
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย.2540 - 18 ก.พ.2544)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย.2540-18 ก.พ.2544)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค.2544)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 - 4 พ.ค. 2546)
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)ตำแหน่งหน้าที่ด้านการเมืองในปัจจุบัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
ประธานสภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์


ตำแหน่งหน้าที่งานด้านอื่นๆ ในปัจจุบัน
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. อาจารย์พิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2522
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2523
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2524
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2525
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) พ.ศ. 2539
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) พ.ศ. 2541


เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
พ.ศ. 2536 Order of Sukatuna (Special Class), Raja
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2542 Order of the Sun (Grand Cross)
สาธารณรัฐเปรู
พ.ศ. 2542 Grand Cross of the Order of Christ
สาธารณรัฐโปตุเกส
พ.ศ. 2543 Jose Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto
(Gran Cruz)
สาธารณรัฐนิการากัว
พ.ศ. 2543 Romania's Star - The High Cross
ประเทศโรมาเนีย


ที่ตั้ง : 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-4042, 0-2278-5327, 0-2270-1683 โทรสาร : 0-2279-6086
e-mail:admin@democrat.or.th